ANUNŢ

 

       Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Mures, organizeaza concurs de   recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de  consilier juridic , clasa I, grad profesional principal .

      Concursul se va desfasura la sediul DJST Mures, str. Victor Babes , nr.11, jud.Mures, la data de  09.08.2016, ora 10.

                   Data si ora interviului vor fi comunicate ulterior.

                  Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte

date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul institutiei şi pe pagina de internet www.djstmures.ro.

         

                     Conditii generale :

         Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile cumulative prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

       Conditii specifice :

sa fie absolventi cu studii superioare juridice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, sau echivalent, conform art 8, lit.c din legea nr.514/2003

-sa indeplineasca conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor prevazute de art.57, al.5 lit.b din Legea  nr.188/1999, respectiv minimum 5 ani vechime in specialitatea studiilor

-     cunostinte limba engleza -nivel mediu

-    cunostinte de operare pe calculator – nivel mediu

 

           Dosarele de concurs se depun la sediul DJST MURES in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III a

Conditiile de participare, bibliografia si documentele necesare desfasurarii concursului se afiseaza la sediul institutiei si pe pagina de internet :www.djstmures,ro.

 

BIBLIOGRAFIE

 

1. H.G.nr.11/2013   privind   organizarea   şi   funcţionarea   Ministerului   Tineretului   şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea   nr.188/1999   privind   Statutul   funcţionarilor   publici,   republicată,   cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

4. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea   educaţiei   fizice   şi   sportului   nr.69/2000,  cu   modificările   şi   completările

ulterioare;

6. Legea   nr.287/2009   privind   Codul   Civil,  republicată,   cu   modificările   şi completările ulterioare;

7. Legea 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic;

8. O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare;

9. Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989,  republicată, cu modificările şi

completările ulterioare;

10. Legea   nr.544/2001  privind   liberul   acces   la   informaţiile   de   interes   public,  cu

modificările şi completările ulterioare;

11. Legea   nr.554/2004   -   Legea  contenciosului   administrativ,  cu   modificările   şi

completările ulterioare;

12. O.G.   nr.119/1999   privind   controlul   intern/managerial   şi   controlul   financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

13. Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

14. Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare;

15. H.G.nr.611/2008 pentru   aprobarea normelor privind   organizarea  şi   dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

16. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

17. Constitutia Romaniei

 

 

 

             Relatii suplimentare se pot obtine la nr. de telefon :0265-218841. 

 

                                                                                 

 

 

Director executiv

Rus Iuliana