BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional Superior, in cadrul Compartimentului Achizitii publice-Investitii- Patrimoniu-Administrativ. 

      1. Hotărârea Guvernului nr.11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului   Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
      2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
      3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

      4. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare

      5. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare
      6.Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
      7. Hotărârea Guvernului nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice ,cu modificarile ulterioare;
      8. Ordinul Min. finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările

      9. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 30/2006, privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare şi completările ulterioare;                

     10. H.G. nr.776/2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti;