DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET MUREŞ, județul MUREŞ, publică anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante în baza art. VII din OUG nr. 115/2023 – alin.(2) lit.a) și art. VII alin

 

Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie vacantă în afara Agenţiei
Data de sustinere a probei scrise: 22.04.2024, ora 10:00
Data și ora probei de interviu se va afișa pe site-ul instituției care organizează concursul odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.
Locaţia de desfăşurare a concursului: Sediul DJST Mures, Târgu-Mureș, str. Victor Babeș nr. 11
Stare concurs: Programat
Perioada de depunere a dosarelor: 19.03.2024 - 08.04.2024

 

Consilier
Descriere post   Localizare post
Clasa: I
Grad: superior

Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: CONTABILITATE SALARII RESURSE UMANE
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET MUREŞ
Localitate: TÂRGU MUREŞ
Judeţ: MUREŞ

Condiții pentru ocuparea postului

 
Pentru Consilier, Clasa I, Grad superior, COMPARTIMENT CONTABILITATE SALARII RESURSE UMANE

Studii:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 7 ani
Durată timp de muncă: 8h/zi - 40h/saptamâna

Perfecţionări (specializări):
Se menţionează, dacă este cazul, condiţia prevăzută la art. 465 alin. (1) lit. g) din OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la dovedirea prin certificat, sau, după caz, prin alt tip de document, a absolvirii unei perfecţionări sau specializări stabilite expres de lege pentru ocuparea unor funcţii publice:
-

Cunoştinţe teoretice în domeniul tehnologiei informaţiei (necesitate şi nivel de cunoaştere):
Se completează în cazul în care pentru ocuparea funcţiei publice este necesară deţinerea cunoştinţelor teoretice în domeniul tehnologiei informaţiei, cu precizarea nivelului de certificare similar celui de tip ECDL/ICDL:
- cunoştinţe Operare, Alte cunostinte, în cadrul probei interviu, nivel avansat, Operare program ForexeBug

Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere):
Engleza, în cadrul probei interviu, nivel de baza

Cerinte specifice:
Se menţionează, dacă este cazul, condiţia prevăzută la art. 465 alin. (1) lit. g indice 2 şi alin. (2) din OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la obţinerea unui/unei aviz/autorizaţii prevăzut/prevăzute de lege, cu respectarea prevederilor legislaţiei specifice cu privire la îndeplinirea condiţiei:
-

 

Bibliografie şi tematică pentru Consilier, Clasa I, Grad superior, COMPARTIMENT CONTABILITATE SALARII RESURSE UMANE

1. Constituţia României, republicată

cu tematica Constituţia României, republicată

2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

4. Partea I, titlul I şi titlul II ale părţii a II-a, titlul I al părţii a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Partea I, titlul I şi titlul II ale părţii a II-a, titlul I al părţii a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare

5. Legea-Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

cu tematica Integral

6. Ordonanţă de Urgenţă nr. 158/2005, privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;

cu tematica CAPITOLUL I: Dispoziţii generale, CAPITOLUL II: Concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă

7. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Contractul individual de muncă, Timpul de muncă şi timpul de odihnă, Salarizarea, Formarea profesională, Conflictele de muncă, Inspecţia Muncii, potrivit Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Atribuţii stabilite în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului:

A.Atribuţiile specifice ale postului:
1.asigură elaborarea strategiei şi politicii de resurse umane pe funcţii publice, funcţii de specialitate şi meserii pentru Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş;
2.asigură punerea în aplicare a legilor şi a celorlalte acte normative în domeniul resurselor umane (atât cele referitoare la funcţionarii publici cât şi la personalul contractual);
3.întocmeşte documentaţia specifică în vederea solicitării aprobării / modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş;
4.elaborează, în colaborare cu şefii compartimentelor funcţionale, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş;
5.elaborează reglementări cu caracter intern: proceduri de sistem/operaţionale din domeniul de activitate, Regulamentul Intern, Acord colectiv/Contract colectiv de muncă, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
6.centralizează date statistice referitoare la personalul din cadrul Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş, în vederea luării unor decizii privind strategia de personal;
7.propune şi urmăreşte respectarea criteriilor de recrutare şi selecţie a personalului;
8.asigură organizarea concursurilor de recrutare, respectiv a celor de promovare pentru ocuparea funcţiilor publice vacante şi a posturilor contractuale vacante, a celor temporar vacante, precum şi a concursurilor/examenelor de promovare în clasă/grade/trepte superioare sau funcţii de conducere;
9.asigură aducerea la cunostinţă publică a posturilor vacante şi data organizării concursurilor pentru ocuparea acestora, sens în care, serviciile interesate sunt obligate să depună fişa postului vacant, bibliografia/tematica de concurs, respectiv condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească candidatul pentru a fi declarat admis la concurs, documente semnate de conducătorul compartimentului funcţional în al cărui stat de funcţii se regăseşte postul vacant şi aprobate de conducătorul instituţiei, anterior demarării procedurii;
10.asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante;
11.verifică îndeplinirea condiţiilor de angajare, pregătire şi promovare;
12.întocmeşte documentaţia şi efectuează operaţiunile privind numirea/ angajarea, salarizarea, sancţionarea, suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă, după caz;
13.întocmeşte documenţaţia în vederea definitivării în funcţie publică la sfârşitul perioadei de stagiu ca debutant, a funcţionarilor publici declaraţi corespunzători;
14.urmăreşte şi asigură redistribuirea şi recalificarea personalului contractual;
15.asigură şi urmăreşte integrarea noilor angajaţi, asigură depunerea jurământului de credinţă la intrarea în corpul funcţionarilor şi efectuează controlul respectării disciplinei muncii;
16.urmăreşte evaluarea activităţii şi cariera funcţionarilor publici integrate în sistemul de evaluare a performanţelor la nivelul instituţiei;
17.asigură întocmirea şi gestionarea fişelor de evaluare a posturilor pentru funcţionarii publici şi personalul contractual cadrul Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş;
18.păstrează rapoartele/fişele anuale de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi dosarele funcţionarilor publici şi ale personalului contractual din cadrul Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş;
19.urmăreşte întocmirea fişelor posturilor pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş şi asigură gestionarea acestora;
20.asigură participarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual la programe de formare şi perfecţionare;
21.elaborează, anual, planul de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, cu estimarea şi evidenţierea distinctă a tuturor sumelor, îl transmite Agenţiei Naţionale pentru Sport;
22.întocmeşte angajamente de serviciu pentru funcţionarii publici care urmează programe de formare şi perfecţionare cu o durată mai mare de 90 de zile într-un an calendaristic, organizate în ţară sau în străinătate, finanţate integral sau parţial prin bugetul autorităţii sau instituţiei publice, din bugetul de stat sau bugetul local;
23.verifică modul de desfăşurare a formelor de perfecţionare, analizează rezultatele obţinute şi face propuneri de îmbunătăţire a pregătirii profesionale pe care le înaintează primarului;
24.controlează prezenţa la serviciu a salariaţilor din cadrul Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş;
25.verifică foile colective de prezenţă întocmite la sfârşitul lunii, pentru personalul din cadrul Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş;
26.întocmeşte la sfârşitul anului în curs, planificarea concediilor de odihnă pentru anul următor, în colaborare cu celelalte servicii şi urmăreşte efectuarea acestora, conform planificării;
27.ţine evidenţa concediilor de odihnă, a concediilor pentru incapacitate temporară de muncă, fără plată, etc, conform prevederilor legale, pentru personalul din cadrul Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş;
28.ţine evidenţa orelor suplimentare efectuate de personalul din cadrul Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş;
29.întocmeşte şi vizează legitimaţii de serviciu, şi urmăreşte recuperarea lor în situaţia în care încetează sau se modifică raportul de serviciu/ muncă al angajatului;
30.asigură crearea băncii de date privind evidenţa personalului, atât a funcţionarilor publici, cât şi a personalului contractual;
31.întocmeşte dările de seamă statistice din domeniul său de activitate şi le transmite instituţiilor interesate;
32.întocmeşte statul de personal, în baza statului de funcţii aprobat, şi asigură actualizarea lui, ori de câte ori intervin modificări;
33.întocmeşte, gestionează şi răspunde de dosarele profesionale ale funcţionarilor publici, precum şi de dosarele personale ale personalului contractual, conform prevederilor legale;
34.asigură aplicarea sistemului de salarizare în vigoare, completat cu actele normative care apar pe parcurs, în concordanţă cu structura organizatorică şi numărul de posturi aprobate de consiliul local;
35.asigură transparenţa veniturilor salariale, conform art.33 din Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
36.rezolvă problemele legate de muncă ale funcţionarilor şi personalului contractual în termenul prevăzut de lege;
37.oferă funcţionarului public şi personalului contractual, în baza principiului transparenţei, toate informaţiile referitoare la raportul de serviciu sau de muncă al acestuia, din oficiu, sau, după caz, la cerere;
38.susţine activitatea Comisiilor de disciplină/ paritare din cadrul Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş, punând la dispoziţia acestora documentele solicitate;
39.întocmeşte, referate şi proiecte de decizii de sancţionare a funcţionarilor publici, în baza raportului Comisiei de disciplină, aprobat de către conducătorul instituţiei, sau, în urma efectuării cercetării prealabile, în condiţiile legii;
40.întocmeşte referate şi proiecte de decizii de radiere a sancţiunilor disciplinare aplicate funcţionarilor publici din cadrul Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş;
41.asigură realizarea cercetării prealabile, în cazul personalului contractual, şi întocmeşte, în conformitate cu prevederile Codului muncii, referate şi decizii de sancţionare ale personalului contractual care comite abateri disciplinare;
42.întocmeşte şi transmite organelor abilitate date statistice solicitate privind numărul de posturi din cadrul Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş;
43.asigură întocmirea corectă şi la timp a tuturor contractelor individuale de muncă şi administrează Registrul de Evidenţă a Salariaţilor cu contract individual de muncă în format electronic, asigurând transmiterea online, la termen, la Inspectoratul Teritorial de Muncă;
44.administrează funcţiile publice existente în cadrul instituţiei;
45.colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în vederea organizării şi realizării gestiunii curente a resurselor umane, inclusiv a funcţiilor publice;
46.utilizează instrumentele informatice puse la dispoziţie de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi introduce, în formatul şi la termenele prevăzute de lege, datele şi informaţiile despre posturile şi personalul din cadrul Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş;
47.întocmeşte referate şi proiecte de decizii privind constituirea comisiilor de concurs, respectiv a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor;
48.întocmeşte referate şi proiecte de decizii privind menţinerea în activitate a funcţionarilor publici, la solicitarea acestora formulată cu 60 de zile înainte de încetarea de drept a raporturilor de serviciu pentru pensionare limită de vârstă;
49.întocmeşte referate şi proiecte de decizii privind reîncadrarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual în situaţia modificării organigramei;
50.eliberează, la cerere, adeverinţe privind calitatea de salariat / asigurat, vechimea în muncă/specialitate şi drepturile salariale pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş, la solicitarea scrisă a acestora;
51.asigură aplicarea prevederilor legale privind pensionarea pentru invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; eliberează angajaţilor, la îndeplinirea condiţiilor legale, actele necesare depunerii documentaţiei de pensionare;
52.asigură actualizarea permanentă a bazei de date cu privire la drepturile salariale ale salariaţilor direcţiei;
53.întocmeşte şi actualizează aplicaţia L153 elaborată de MF pentru Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş, şi predă aplicaţiile spre transmitere Serviciului financiar, contabilitate administrativ;
54.sprijină funcţionarul public responsabil cu implementarea prevederilor legale referitoare la declaraţiile de avere şi de interese ale funcţionarilor publici;
55.asigură efectuarea stagiilor de practică profesională de către elevii / studenţii / masteranzii care solicită acest lucru, în baza unui protocol între instituţia de învăţământ şi direcţie, sau, în nume personal, prin cerere, şi eliberează adeverinţele de efectuare a acestora;
56.asigură arhivarea actelor şi documentelor pe care le întocmeşte şi le predă spre păstrare la arhiva Primăriei şi participa la selectionarea lor în funcţie de termenele de păstrare, conform legislaţiei în vigoare;
57.asigură protecţia datelor cu caracter personal, conform reglementărilor introduse prin regulamentul UE 679/2012;
58. Înregistrează cronologic şi sistematic operaţiunile contabile;
59. Operează zilnic facturile emise, încasările pe facturi şi în avans;
60. Operează zilnic facturile de la furnizori pt. prestaţii diverse, precum şi plăţile către aceştia;
61. Încadreaza corect documentele contabilizate pe venituri şi cheltuieli;
62. Asigură evidenţa contabilă a stocurilor, a relaţiilor cu terţii, a trezorăriei, evidenţa veniturilor şi cheltuielilor;
63. Contabilizează şi înregistrază încasările şi plăţile în lei conform extrasului de cont;
64. Operează in contabilitate încasările şi plăţile în numerar conform registrului de casă;
65. Operează avansurile din trezorărie conform deconturilor;
66. Întocmeşte notele contabile şi a fişelor sintetice şi analitice ale conturilor în lei şi valută cu care lucrează instituţia;
67. Întocmeşte şi actualizează evidenţa patrimoniului aflat în administrarea instituţiei;
68. Procedează la înscrierea activelor patrimoniale ale instituţiei;
69. Întocmeste lunar statele de plată conform pontajelor;
70. Asigură virarea lunară a salariilor in plata şi plata obligatiilor către bugetul de stat;
71. Stabileşte în colaborare cu conducerea direcţiei, necesarul anual/lunar de fonduri la titlul “Cheltuieli de personal”;
72. Elaborează si prezintă spre aprobare statul de funcţii al unitaţii anual sau ori de câte ori se impune, modificări în structura în organizatorică, de personal şi îl supune spre aprobare organului ierarhic superior, în condiţiile legii;
73. Colaboreaza cu personalul de conducere în vederea întocmirii fişelor de post pentru personalul instituţiei, le prezintă spre aprobare directorului executiv;
74. Gestionează fişele de post pentru personalul din cadrul direcţiei;
75. Întocmeşte documentele de transferare, delegare, detaşare, suspendare sau încetare a raporturilor de muncă/serviciu pentru personalul de execuţie din cadrul direcţiei, inclusiv stabilirea drepturilor salariale, potrivit prevederilor legale în vigoare;
76. Întocmeşte, actualizează şi ţine evidenţa dosarelor de personal atât pentru personalul contractual, cât şi pentru personalul care deţine funcţie publică;
77. Are cunoştinţe de gestionare sistem de raportare ForexeBug.

B.Atribuţiile generale ale postului8):
1.răspunde de păstrarea şi evidenţierea tuturor documentelor ce fac obiectul activităţii, asigură confidenţialitatea operaţiunilor efectuate;
2.răspunde de rezolvarea operativă a tuturor lucrărilor repartizate şi a corespondenţei din cadrul structurii în care îşi desfăşoară activitatea;
3.cunoaşte şi aplică legislaţia în vigoare;
4.cunoaşte reglementările legale specifice atribuţiilor ce îi revin, respectând aplicarea corecta a acestora;
5.respectă confidenţialitatea datelor şi informaţiilor care potrivit legii constituie secret de serviciu şi/sau nu pot fi date publicităţii;
6.răspunde de respectarea circuitului documentelor conform normelor legale şi normelor interne;
7.îndeplineşte orice alte atribuţii legate de domeniul de activitate, repartizate de conducerea unităţii.
8.respectă prevederile legale în vigoare specifice activităţii desfăşurate, participă la programele de instruire profesională organizate la locul de muncă şi la alte forme de pregătire profesională;
9.respectă normele de conduită şi deontologie în activitatea desfăşurată.
10.respecta prevederile Codul de conduita, cu modificările şi completările ulterioare;
11.respectă disciplina în muncă şi prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei, precum Regulamentul de Ordine Interioara al instituţiei;
12.respectă prevederile Regulamentului 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările si completările ulterioare;
13. respectă prevederile O.U.G. nr. 57/2017 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
14.respectă normele privind Securitatea şi sănătatea în muncă;
15.respectă normele privind colectarea selectiva a deşeurilor.
16.propune sugestii pentru îmbunătăţirea activităţii pe care îşi desfăşoară;
17.propune soluţii concrete pentru rezolvarea sesizărilor şi reclamaţiilor primite şi urmăreşte rezolvarea acestora;
18.îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege, sau însărcinări primite de la conducerea primăriei şi şeful serviciului;
19.sprijin in elaborarea procedurilor operaţionale pentru activităţile pe care le desfăşoară;
20.respectarea prevederilor procedurilor operaţionale;
21.identificarea şi analizarea riscurilor pe activităţile pe care le desfăşoară;
22.cunoaşterea şi respectarea prevederilor Codului etic al instituţiei;
23.formulează în scris şi înaintează spre înregistrare în registrul special ţinut de secretarul UATM, in termen de 5 zile lucrătoare de la data primii actului, refuzul de a semna, contrasemna ori aviza respectiv eventualele obiecţii cu privire la legalitatea actelor administrative;
24.urmăreşte schimbările legislative în domeniul în care îşi exercită activitatea;
25.la cererea şefilor ierarhici superiori rezolvă şi alte sarcini încredinţate, pentru bunul mers al activităţii din compartiment;
26.respecta regulamentul de folosirea telefonului de serviciu, urmăreşte adresa de e-mail şi răspunde la emailurile primite in termen maxim de 2 zile in funcţie de complexitatea acestora;
27.în cazul in care refuza sa semneze, respectiv contrasemneze ori sa avizeze sau prezinta obiecţii cu privire la legalitatea, fără acoperire susţinută de temeiuri juridice, răspunde administrativ, civil sau penal, după caz, in condiţiile legii;
28.colaborează cu celelalte compartimente ale autorităţii în legătura cu activitatea sa;
29.identifica riscurile pentru activităţile pe care le desfăşoară, analizarea şi evaluarea riscurilor pe activităţile serviciul şi totodată este responsabilul cu riscurilor pe serviciu;
30.urmăreşte schimbările legislative în domeniul în care îşi exercită activitatea;
31.elaborează, revizuieşte şi actualizează procedurile în cazul modificării cadrului legislativ, a modificării structurii organizatorice, sau în funcţie de obiectivele instituţiei.

Conform dispoziţiilor art. VII alin. (15) din OUG nr. 121/2023 coroborate cu cele ale art. 38 alin. (7) din Anexa 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, modelul orientativ al adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor este prevăzut la art. 137 lit. e) din Anexa 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. VII alin. (17) din OUG nr. 121/2023, dosarul de concurs se poate depune personal de către candidat, se poate transmite prin intermediul unui serviciu de curierat sau se poate transmite în fomat electronic, la adresa de email: [email protected].
Dosarelor de concurs transmise de candidaţi la adresa de email indicată mai sus, după terminarea programului de lucru al autorităţii sau instituţiei publice, dar în perioada de depunere a dosarelor de concurs, li se atribuie număr de înregistrare în ziua lucrătoare următoare, iar dosarul de concurs este considerat ca fiind depus în termen.
Documentele care constituie dosarul de concurs se depun în copie, cu obigaţia candidatului de a prezenta secretariatului comisiei de concurs originalele acestor documente, pentru certificare pentru conformitate cu originalul, până cel târziu la data desfăşurării propbei interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică în cazul promovării concursului.
Formularul de înscriere prevăzut la punctul a) se pune la dispoziţia condidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs.