A N U N Ț

privind examenul/concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici din cadrul  DIRECȚIEI  JUDEȚENE  PENTRU  SPORT ȘI  TINERET  MUREȘ

   DIRECȚIEI  JUDEȚENE  PENTRU  SPORT ȘI  TINERET  MUREȘ  organizează în data de 09  noimbrie 2021, ora 10,00, concurs/examen de promovare în grad profesional în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare şi art. 31, alin. (8), Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,  în cadrul  Comparimentului Financiar-buget-plăți, pentru  funcția publică de Consilier,  clasa I, grad profesional superior.

            Proba scrisă  din data de 09 noiembrie 2021, ora 10,00 ,se va desfășura  la sediul  D.J.S.T. Mureș, str. Victor Babeș, nr. 11, Tg.Mureș,  jud. Mureș

            Proba interviului pentru persoanele declarate “admis” se va anunța odată cu afișarea rezultalelor la proba scrisă.

             Depunerea dosarelor: dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul  D.J.S.T. Mureș, str. Victor Babeș, nr. 11, Tg.Mureș,  jud. Mureș în termen de 20 zile de la data publicării pe site-ul şi la avizierul instituţiei. D.J.S.T. Mureș, str. Victor Babeș, nr. 11, Tg.Mureș,  jud. Mureș.

Interviul se va susține conform prevederilor art. 56 alin. (1) din H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, (pentru persoanele declarate „admis” la proba scrisă).

Condiții de participare la concurs:

1. Să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate; 

2. Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

3. Să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi;

4. Să fi obținut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecționare, seminare, conferințe, schimburi de experiență sau vizite de studiu, în condițiile legii sau să fi urmat o forma de perfecționare profesională cu durata de minim 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;

 

Dosarul de înscriere va cuprinde:

1) Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 a H.G.R. nr. 611/2008;

2) Copia carnetului de muncã sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

3) Copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul s-a aflat în activitate;

4) cazierul administrativ sau alte documente care să ateste îndeplinirea condițiilor prevazute la  art. 479 alin.(1), lit.(d) dom O.U. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

            Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 se pune la dispoziție candidaților de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului prin publicarea pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil în cadrul secțiunii dedicate publicării concursului, precum și la sediu, în locul special amenajat pentru desfășurarea activității de informare și relații publice, în format letric.

            Dosarele de concurs se depun la sediul D.J.S.T. MURES, str. Victor  Babeș, nr.11, Tg.Mureș în termen de 20 de zile de la data pe site-ul şi la avizierul instituţiei. D.J.S.T. Mureș,

            Relații suplimentare se por obține la nr. de telefon: 0265-218841, adresa de email [email protected]

           

DIRECTOR EXECUTIV,    

   Siklodi Jozsef 

BIBLIOGRAFIE

 

privind examenul/concursul de promovare în grad profesional CONSILIE  SUPERIOR în cadrul compartimentului  Financiar- buget-plăți  DIRECȚIEI  JUDEȚENE  PENTRU  SPORT ȘI  TINERET  MUREȘ

 1. Constituția României, republicată;
 2. Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului              Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Hotărârea Guvernului nr. 776/2010 privind organizarea și funcționarea direcțiilor județene          pentru sport și tineret;
 4. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu

 modificările și completările ulterioare, art. 277-283; art. 369-596

 1. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea  si dezvoltarea  carierei funcționarilor publici,  cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
 3. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 4.  Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordinul M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 6.  Ordinul M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
 7.  Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, republicată cu modificările şi completărileulterioare;
 8. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1954/2005, pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor privind finanţelepublice;
 9. Ordinul M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Ordinul M.F.P. nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Ordinul M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 12.  H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Notă: În vederea pregătirii pentru examen, candidații vor consulta legislația menționată cu modificările legislative intervenite până la data concursului, așa cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României.