DIRECȚIA JUDEȚEANA PENTRU SPORT ȘI TINERET MUREȘ organizează în data de 25 octombrie 2021, ora 11,00, concurs/examen de promovare în grad profesional în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare şi art. 31, alin. (8), Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,  în cadrul  Comparimentului juridic pentru  funcția publică de Consilier juridic,  clasa I, grad profesional principal

            Proba scrisă  din data de 25 octombrie 2021, ora 11,00 ,se va desfașura  la sediul  D.J.S.T. Mureș, str. Victor Babeș, nr. 11, Tg.Mureș,  jud. Mureș

            Proba interviului pentru persoanele declarate “admis” se va anunța odată cu afișarea rezultalelor la proba scrisă.

             Depunerea dosarelor: dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul  D.J.S.T. Mureș, str. Victor Babeș, nr. 11, Tg.Mureș,  jud. Mureș în termen de 20 zile de la data publicării pe site-ul şi la avizierul instituţiei. D.J.S.T. Mureș, str. Victor Babeș, nr. 11, Tg.Mureș,  jud. Mureș.

Interviul se va susține conform prevederilor art. 56 alin. (1) din H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, (pentru persoanele declarate „admis” la proba scrisă).

Condiții de participare la concurs:

1. Să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate; 

2. Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

3. Să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi;

4. Să fi obținut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecționare, seminare, conferințe, schimburi de experiență sau vizite de studiu, în condițiile legii sau să fi urmat o forma de perfecționare profesională cu durata de minim 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;

Dosarul de înscriere va cuprinde:

1) Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 a H.G.R. nr. 611/2008;

2) Copia carnetului de muncã sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

3) Copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul s-a aflat în activitate;

4) cazierul administrativ sau alte documente care să ateste îndeplinirea condițiilor prevazute la  art. 479 alin.(1), lit.(d) dom O.U. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

            Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 se pune la dispoziție candidaților de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului prin publicarea pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil în cadrul secțiunii dedicate publicării concursului, precum și la sediu, în locul special amenajat pentru desfășurarea activității de informare și relații publice, în format letric.

            Dosarele de concurs se depun la sediul D.J.S.T. MURES, str. Victor  Babeș, nr.11, Tg.Mureș, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului.

            Relații suplimentare se pot obține la nr. de telefon: 0265-218841, adresa de email [email protected]

                                                          BIBLIOGRAFIE

pentru examenul de promovare în gradul profesional, în cadrul  Comparimentului juridic pentru  funcția publică de Consilier juridic,  clasa I, grad profesional principal

 

1. Constituția României, republicată;

2. Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Hotărârea Guvernului nr. 776/2010 privind organizarea și funcționarea direcțiilor județene pentru sport și tineret;

4. Legea nr. 69/2000 a  educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 277-283; art. 369-596

6. Legea nr. 53/2003 – Codul  Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

7. Legea 287/2009 privind  Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

8. Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Legea  nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

10. O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații cu modificările şi completările ulterioare;

Notă: În vederea pregătirii pentru examen, candidații vor consulta legislația menționată cu modificările legislative intervenite până la data concursului, așa cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României.

 

DIRECTOR EXECUTIV,      

   Siklodi Jozsef