A N U N Ț

 

            Direcția Județeană pentru Sport și  Tineret Mureș,  organizează în temeiul art. 7 alin. (1) și (4) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru  privind  stabilirea principiilor generale  de ocupare  a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea unui  post contractual vacant de execuție  de muncitor calificat, treapta profesională I, la Baza Turistică Mureșul din Tg.Mureș în data de  19  august 2021.

            Candidații trebuie să indeplinească  condițiile cumulative generale prevazute de art.3 din  Anexa la HG.nr. 286/2011 așa  cum a fost modificată prin  H.G.nr. 1027/2014:

        a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

            Dosarul de concurs va conține documentele prevazute la art.6 din  Anexa la H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru  privind  stabilirea principiilor generale  de ocupare  a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale.

            Condiții specifice:

  • Cel puțin studii liceale absolvite cu diplomă
  • Vechime în muncă  minim 3 ani

Dosarele de înscriere se pot depune până la data de  11 august 2021 inclusiv, ora 16,30.

      Concursul se va desfășura la sediul  D.J.S.T. Mureș, str. Victor Babeș, nr. 11, Tg.Mureș, Mureș,  după  următorul calendar:

  1. Selecția dosarelor : în termnen de maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor;
  2. Proba scrisă se va desfășura în data de 19 august 2021, ora 11,00.

Data și ora interviului se va comunica ulterior.

BIBLIOGRAFIE

 

1. Constituţia Romaniei

2. H.G. nr.776/2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti;

3. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006(actualizată), a securităţii şi sănătăţii în muncă;

 

Relații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0265 218841, persoană de contact Runcan Florina.

    

DIRECTOR EXECUTIV,

Siklodi Jozsef

 

Rezultatul selecției dosarelor depuse pentru concursul de recrutare organizat în 19 august 2021 pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă de muncitor calificat I în cadrul DJST Mureș