Nr. 1567/21.09.2020                                                                            SE APROBA

                                                                                                    DIRECTOR EXECUTIV

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

 

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesati să depuna oferta pentru atribuirea prin achizitie directa a contractului de “Servicii de arhivare si selectionare a documentelor“ in conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16 din 9 aprilie 1996, cu modificările si completările ulterioare.

Serviciile includ: -Selectionarea documentelor/dosarelor cu termenul de pastrare expirat,inventarierea acestora si pregatirea documentatiei pentru Arhivele Nationale - Ordonarea documentelor pe servicii si termene de pastrare - Pregatirea dosarelor pentru legatorie- Legatoria dosarelor (copertarea acestora) - Etichetarea dosarelor cu mentiunea pe scurt al dosarului, anii extremi, indicator nomenclator si termen de pastrare. - Numerotarea filelor - Inventarierea documentelor conform nomenclatorului arhivistic - Tehnoredactarea inventarelor - Etichetarea cutiilor Asezarea in cutii si pe rafturi.

Procedura de atribuire: achizitie directa- selectie de oferte;

Cod CPV: 64211000-8 – Servicii de arhivare

Criteriul de atribuire: “Pretul cel mai scazut”/an calendaristic.

Oferta se va depune la adresa autoritatii contractante:Tg.Mures, Str.Victor Babes, nr.11 sau adresa de e-mail:[email protected]

Tip de finantare:Bugetul statului

Limba in care se redacteaza oferta:limba romana

Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

Durata de prestare servicii:De la data semnarii contractului pana la 01.11.2020 .

Documentele de calificare solicitate:

Prestatorul sa fie menționat în Registrul operatorilor economici autorizați prestatori de servicii arhivistice, la județul Mureș.

Autoritatea contractantă va efectua plăţile pentru serviciile achiziţionate, in termen de max. 30 de zile de la data comunicarii facturii, prin ordin de plata în contul de Trezorerie al prestatorului. În acest sens, toţi ofertanţii interesaţi să participe la selecţia de oferte trebuie să deţină un cont deschis la Trezoreria Statului.

Informaţii suplimentare se pot obtine la sediul DJST Mures situat Tirgu Mures, Str. Victor Babes, nr. 11, telefon: 0265 218841.

 

 

 

                                                              Compartiment achizitii

                                                Cons achizitii publice Cosma Luciana Carmen