ANUNŢ

Având în vedere prevederile art. 478 raportat la prevederile 618 alin.(1), alin.(4) și alin.(22) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborat cu  prevederile art. 125  din Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările, comunicăm că Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş organizează,

concurs/examen de promovare în grad profesional, în cadrul Compartimentului Contabilitate-Salarii-Resurse Umane al  DJST Mureş

 

Concursul se va desfăşura la DJST Mureş în data de 07 septembrie 2020, ora 1000  - proba scrisă

 

            Data si ora interviului vor fi comunicate ulterior.

            Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul instituţiei şi pe pagina de internet www.djstmures.ro .

            Conditii generale :

          Pentru a participa la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

 1. să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 2. să fi obținut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecționare, seminare, conferințe, schimburi de experiență sau vizite de studiu, în condițiile legii sau să fi urmat o formă de perfecționare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;
 3. să fi obținut cel puțin calificativul "bine" la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 4. să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Codului Administrativ.

Dosarul de înscriere la concurs:

În conformitate cu dispoziţiile art. 127 din H.G. nr. 611 din 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, în vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului la sediul DJST Mures, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

 1. formularul de înscriere (se va pune la dispoziție de secretarul comisiei de concurs);
 2. copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 3. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
 4. cazierul administrativ sau alte documente care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 479 alin.(1) lit.d) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Bibliografie:

 1. Constituţia României;
 2. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea cariereri funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului        Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. H.G. nr. 776/2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti;
 6. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Ordinul M.F.P nr. 1917/2005 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice,  Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 9. O.M.F. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice,precum si organizarea, evidența si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 11. Ordonanța nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare;
 12. ORDIN nr. 923 din 11 iulie 2014 (*republicat*) pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu*);
 13. Legea 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 14. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 15. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.

           Dosarele de concurs se depun la sediul DJST MURES, Str. Victor Babeş nr.11, Târgu Mureş in termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul instituiei si la sediul acestuia.

               Relaţii suplimentare se pot obţine de la nr. de telefon: 0265-218841, adresa de mail: [email protected], persoana de contact: Sita Patricia.

 

DIRECTOR EXECUTIV

RUS IULIANA