ANUNŢ

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş

organizează, în temeiul art.7 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, concurs pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de execuţie de muncitor calificat, treapta profesională I la Unitatea de Administrare a Bazelor Sportive în data de 22.01.2019

 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile cumulative generale prevăzute de art. 3  din Anexa la HG nr. 286 /2011, asa cum a fost modificată prin HG nr. 1027/2014.

Dosarul de înscriere la concurs va conţine documentele prevăzute la art. 6 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale.       

Condiţii specifice :

  • cel puţin studii liceale absolvite cu diplomă;
  • vechime în muncă – minim 3 ani;
  • corectitudine, operativitate şi receptivitate în soluţionarea sarcinilor repartizate, disciplină profesională, păstrarea confidenţialităţii, capacitatea de a lucra în echipă,  capacitate de analiză şi sinteză, creativitate şi iniţiativă.

Dosarele de înscriere se pot depune până la data de  14.01.2019 inclusiv, ora 16.30.

Concursul se va desfăşura la sediul DJST Mures, str.Victor Babes, nr. 11, după următorul calendar :

          1. Selecţia dosarelor - în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor.

2.Proba scrisă se va desfăşura în data de 22.01.2018 ora 10.00.

        Data si ora interviului se va comunca ulterior.

 

BIBLIOGRAFIE- Pentru posturile de Muncitor Calificat

1. Constituţia Romaniei

2. H.G. nr.776/2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti;

3. Legea 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

4.Legea nr. 319 din 14 iulie 2006(actualizată), a securităţii şi sănătăţii în muncă;

 

       Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul institutiei şi pe pagina de internet www.djstmures.ro

               Relaţii suplimentare se pot obtine la nr. de telefon: 0265-218841, persoană de contact: Runcan Florina.

              

 

                          

DIRECTOR EXECUTIV,

RUS IULIANA