ANUNŢ

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş

organizează, în temeiul art. 56, 63-68, din Legea nr. 188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, republicată,  concurs/examen de promovare în grad profesional, în cadrul Compartimentului Tineret al  DJST Mureş, pentru funcţionarii publici, care îndeplinesc condiţiile cumulative prevăzute la art. 65 alin. 2 din Legea nr. 188/1999     

Concursul se va desfăşura la sediul DJST Mureş, str.Victor Babeş, nr. 11, jud. Mureş, în data de 20 decembrie 2018, ora 1000  - proba scrisă

            Data si ora interviului vor fi comunicate ulterior.

            Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul instituţiei şi pe pagina de internet www.djstmures.ro .

            Conditii generale :

          Candidaţii trebuie să indeplineasca condiţiile cumulative prevăzute de art. 65 alin. 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            Condiţii specifice :

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, sau echivalent, conform Legii nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare;
 • sa îndeplinească condiţiile minime de vechime prevăzute de art. 57, al. 5 lit. c din Legea  nr.188/1999, respectiv minimum 7 ani vechime;

Dosarul de înscriere la concurs:

În conformitate cu dispoziţiile art. 127 din H.G. nr. 611 din 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, în vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului la sediul DJST Mures, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

        a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

  b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

  c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3.

Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.

           Dosarele de concurs se depun la sediul DJST MURES, Str. Victor Babeş nr.11, Târgu Mureş in termen de 20 de zile de la data publicării anunţului in Monitorul Oficial al României, partea a III-a.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la nr. de telefon: 0265-218841, adresa de mail: [email protected], persoana de contact: Runcan Florina Nastasia.

Bibliografie:

 1. Constituţia României;
 2. Legea nr.188/1999 privind statulul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea cariereri funcţionarilor publici;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului        Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. H.G. nr. 776/2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti;
 7. Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informaţii de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Hotărârea Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorității Naționale pentru Tineret în domeniul activității de tineret;
 9. Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

RUS IULIANA